Йотированные гласные

Йотированные гласные буквы бурятского алфавита обозначают два звука

  1. я образуется сочетанием йоты (j) с гласным а (j + а = я), пример: яла (штраф); яһан (кость); хуяг (панцирь, броня); баян (богатый); уян (мягкий, гибкий); хуян (онемение, невралгия); баяр (радость, счастье) и т.п.
  2. е является сочетанием йоты (j) с гласным э (j + э = е), пример: ехэ (большой); үе (сустав, поколение, период); бэе (тело) и т.п.
  3. ю является сочетанием йоты (j) с гласным у (j + у = ю), пример: юрөөл(благопожелание); юртэмсэ (мир, вселенная); аюул (опасность);
  4. ё является сочетанием йоты (j) с гласным о (j + о = ё), пример: гоё (красивый); ёһо (обычай, порядок, закон); хоёр (два), ноён (начальник) и т.п.

Упражнения

Упражнение №1. На йотированные я, е, ю, ё

1) на я:

Урда нэгэн сагта, уужам нэгэ нютагта ядагархан яһан эбэртэй, шодогорхон шодон һүүлтэй бабана тэхэ эшэгэн ябадаг байгаа һэн ха. Эхэ оромнай байгаалиин баялигаар ямар баян гээшэб!

Слова: урда нэгэн сагта – однажды
нютаг – родное место, родина
баян – богатый
шодогорхон
шодон һүүл – хвост трубой
бабана тэхэ
эшэгэн – козленок Бабана
эхэ орон – родина
байгаали – природа
баялиг – богатство
уужам – широкий, обширный
эбэр – рога, рог
ямар – какой, что за…
ядагархан – загнутый назад
яһан –кость
2) на е:

Минин хүгшэн эжы ерэн наһатай болобо. Уһан үерлэбэ. Энэ уедэ уһанда орожо болохогүй. Үер болоходо аюултай.

Слова: хугшэн эжы – бабушка
үе – период
наһан – возраст, годы
уһан – вода
ерэн – девяносто
үер – половодье, разлив реки
аюултай – опасный, страшный
үерлэхэ – наводнять, затоплять
3) на ю:

Манай нютагта ехэ нуур бии. Хоёр, юһэ, арбан найма. Үхибүүд нэгэ юумэн тухай шэбэнэн хөөрэлдэнэ. Шэхээрээ дуулаһан – худал, нюдөөрөө үзэһэн – үнэн (оньһон үгэ).

Слова: нуур – озеро
юһэ – девять
хоёр – два
нэгэ юумэн тухай – о чем-то
шэбэнэн – шепотом
нюдэн – глаза
арбан найма – восемнадцать
үхибүуд – дети
хөөрэлдэнэ – разговаривют
шэхэн – ухо
дуулаха – слышать
худал – ложь
үнэн – правда
4) на ё:

Үндэр гоё гэрнүүд баригдана. Эжы намда дулаан бээлэй оёно. Ёһо заншалта һайндэрнүүд. Ёһотой хүн.

Слова: гэр – дом
гоё – красивый
баригдана – строится
үндэр – высокий
намда – мне
бээлэй – варежка
ёһо заншалта – традиционный
һайндэр – праздник
ёһотой – настоящий
хүн – человек
дулаан – теплый
оёно – шьет

Упражнение № 2. На йотированные яа, ёо, еэ, юу

1) на яа:

Тахяагай дальбараа газаагуур ябана. Манай колхозой таряан һайнаар ургана. Энэ жэл һархяаг олон.

Слова: тахяа – курица
дальбараа – птенец
һархяаг – гриб
олон – много
газаагуур – во дворе, на улице
ургаха – растет
жэл – год
таряан – урожай
һайнаар – хорошо
2)на ёо:

Ёотогор хүн. Ёлко гоёхо. Аба морёо уһанда оруулба. Орёо мэдүүлэл.

Слова: ёотогор – одноглазый, вредный
гоёохо – украшать
орёо – сложный
мэдүүлэл – предложение
3)на еэ:

Эжы үнеэгээ эдеэлүүлбэ. Үхибүүд һургуулидаа түлеэ хюрөөдэбэ. Эжы һүеэ хөөрүүлээд, хүбүүдтээ уулгаба. Һүхөөр түлеэ хахалдаг. "А" үзэг эрдэмэй дээжэ, аяга сай эдеэнэй дээжэ.

Слова: үнеэн – корова
үхибүүд – дети
түлеэн – дрова
һүхэ – топор
үзэг – буква
эрдэм – наука
аяга – чашка
эдеэн – пища
эдеэлүүлхэ – кормить
һургуули – школа
хюрөөдэхэ – пилить
хахалха – колоть
дээжэ – лучшая часть, лучший кусок
сай – чай
4) на юу:

Һургуулиин газаа хүүгэд хүхюунээр наадана. Намайе танюулба. Би хүбүүнэйнгээ бэшэгтэ харюу бэшэнэб.

Слова: хүхюун – веселый
газаа – во дворе
бэшэг – письмо
харюу – ответ
танюулха – давать распознать, знакомить
наадаха – играть
намайе – меня
хүбүүн – сын
бэшэхэ – писать

Грамматика:

Долгие гласные: аа, оо, ээ, у у после мягких согласных пишутся в виде: яа, ёо, еэ, юу

Намарай эхин

Намар хүрэжэ ерэбэ. Үбһэ ногоон, сэсэгүүд хагдарба. Хуһад шарлаба, уляаһад улайба. Модоной набшаһад унана. Үдэр богони болоно. Наранай шараса һуларна. Тиигэбэшье яһала дулаан байна.
Огородой эдеэн, талха таряан эдеэшэнхэй. Хүн зоной ажал хүдэлмэри түлэг дундаа ябажа байна. Поли дээгүур трактор, комбайнууд баян ургаса хуряана.

Слова: эхин – начало
уляаһан – осина
шараса – луч, тепло, теплынь
улайха – краснеть
ногоон – трава
эдеэн – еда
баян – богатый
хуһан – береза
сэсэг – цветок
дулаан – теплый
набшаһан – лист
үбһэн – сено
ургаса – урожай
хуряаха – убирать

Задание 1:
а) Выпишите из текста слова с йотироваными гласными
б) Прочитать, перевести и пересказать текст.

Задание 2:
Вместо точек поставьте нужные йотированные гласные — краткие или долгие. Перевести слова и составить с данными словами предложения.
Аб…н, д…легат, зох…лшон, ү…р, м…нган, и…нь, …һан, түл…н, ба…н, эд…н, хар…, үн…н, түл…н, тар…н.

Содержание