Зүгэй падеж Дательно-местный падеж

Дательно-местный падеж отвечает на вопросы:

хэндэ? юундэ? (кому? чему?)
хэзээ? (когда?)
хаана? (где?)

и имеет следующие окончания:

 1. а) -да (-дэ, -до), которое употребляется после основ, оканчивающихся на согласные: л, м, н, ж, з, на все гласные, на два-три согласных (за исключением слов, оканчивающихся на р, если впереди последнего есть согласный, и на две одинаковые конечные согласные), а также после названия месяцев, имеющих в конце р с мягким знаком (), например: ажал – ажалда (работе);
  ном – номдо (книге);
  һомон – һомондо (стреле, пуле);
  морин – мориндо (коню);
  гараж – гаражда (гаражу);
  указ – указда (указу);
  хада – хадада (на горе);
  жолоо – жолоодо (поводу);
  хорхой – хорхойдо (черви);
  агнуури – агнуурида (промыслу, охоте);
  далай – далайда (морю);
  статья – статьяда (статье);
  бланк – бланкда (бланку);
  шрифт – шрифтдэ (шрифту);
  январь – январьда (январю);
  февраль – февральда (февралю);
  Юрий – Юридэ (Юрию).
 2. б) -та (-тэ, -то), которое употребляется после основ, оканчивающихся на все другие согласные, кроме вышеуказанных, например: эб – эбтэ (дружбе, согласию);
  барас – бараста (тигру);
  бог – богто (сору, мусору);
  буджамуур – булжамуурта (жаворонку);
  совет – соведтэ (совету);
  театр – театрта (театру);
  врач – врачта (врачу);
  плащ – плащта (плащу);
  дробь – дробьто (дроби);
  щелочь – щёлочьто (щелочи);
  класс – класста (классу).
Памятка

Слова, указывающие места прибытия и время совершения действия в предложениях могут писаться без окончаний дательно-местного падежа.

например: Манай делегаци Нью-Йорк мордобо. (Наша делегация выехала в Нью-Йорк).
Лубсан Улаан-Баатар ошоо, хойто жэл ерэхэ. (Лубсан уехал в Улан-Батор, прибудет в будущем году).

Упражнения

Текст для чтения и пересказа

Эжэл нүхэд

Хадын горхоной эрье дээрэ тээрмэ байна. Хадаһаа горхон ехэ түргэн урдана. Баарда гэжэ томо нохой тээрмэеэ харууһалдаг байна. Тээрмын энэй хүбүүн Вася нохойдоо ехэ дуратай һэн. Тэрэнээ ходо эдеэлүүлдэг, эйрхэлүүлдэг байгаа.

Нэгэтэ һүни аймшагтай ехэ аадар оробо. Горхоной булангир уһан хадаһаа модо шулуу урадхаана. Түргэн шанга уһанда тээрмын томо сахариг эмдэршэбэ. Тээрмэшэнэй хото хорёонь, гэрынь хуу уһанда абташаба. Сонхоороо хүбүүнэй харахада, нохойнь уһанда абтажа байба. Тэрэнь гэнжэдэ уяатай аад, яахашье аргань үгы. Яаха ёһотойб? Вася тэрэ дороо гүйжэ гараад, бүһэсөө уһа ойможо, нохойдоо дүтэлжэ ошобо. Нохойгоо гэнжэһээнь тайлахадань, тэрэнь гэр тээшэ тамаран ошобо. Тиигэжэ нохой аюулһаа абарагдаба. Энэ үе соо уһан бүри ехадэжэ, хүбүүнэй миин оймоод ошохо аргагүй байба. Түргэн шанга урадхал хүбүүе унаса сохино. Васиин мэгдүү шангаар хашхархые нохойнь дуулаад, хүбүүгээ абархаяа гүйжэ ошобо.

Баарда нохойнь хүбүүнэй самсаһаань зуугаад, гэр тээшэнь шэрэбэ. Уһан хүбүүе хушахаяа һанана, тиибэшье нохой хүсэтэй һэн туладаа долгинтой зоригтойгоор тэмсэлдэнэ. Баардань Васияа гэрэй хэрэлсы тээшэ шэрэжэ асарба. Хоюулаа хойно хойноһоон хэрэлсы өөдөө гарабад. Баардань ехэ баяртайгаар хусана, Васинь нүхэрөө эрхэлүүлжэ, эльбэжэ байгаа һэн.

Слова: аадар – ливень
хада – гора
тээрмэ – мельница
эзэн – хозяин
булангир – мутный
горхон – ручей
харууһалха – охранять
эрхэлүүлхэ – ласкать
һүни – ночь
сахариг – колесо
абарагдаха – спасаться
аюул – беда
шулуун – камень
оймохо бродить
сонхо – окно
уяатай – привязанный
аймшагтай – страшный
эмдэрхэ – сломатьйя
тамарха – плавать
модон – дерево
бүһэсөө – по пояс
абтаха – быть снятым
гэнжэ – цепь
яахашье аргань үгы – нет выхода

Упражнение №1

Прочитайте и переведите текст "Эжэл нүхэд" на русский язык

Задание: 1. Выпишите из текста слова, стоящие в родительном и дательном падежах.

Задание: 2. Составить предложения с выписанными словами.

Задание: 3. Выучить стихотворение.

Табан хурган

Хүхюутэй заахан Даржаа
Хургануудайнгаа нэрэ мэдэдэг юм.
Эрхы хургаяа даража,
Эхи табин тоолодог юм.
Барбаадай.

Батан туулай.
Тоохон тобшо.
Толи байса.
Бишыхан шэгшүүдэй.

Гарайнгаа хургануудые нэрлэжэ,
Гүйсэд тоолон барахадаа
Хүнгэхэн гуталаа тайлажа,
Хүлэйнгөө хургануудта ородог даа.
Ц.-Б. Бадмаев

Упражнение № 2

Вместо точек вставьте нужные слова.

Манай …… үхибүүдэй сэсэрлиг бии. Тэрэ …… минии дүү басаган ябадаг. Абамни …… хүдэлнэ, эжымни …… врачаар хүдэлдэг. Ахамни …… һурана. Манай классай һурагшад дуунай …… ябана.

Упражнение № 3

Переведите на бурятский язык.

Мой брат учится в институте. Мы записались в кружок. Папа съездил в город. Володя учится в четвертом классе. Петя и Коля пошли в лес за ягодами. Бадма пасет лошадей. В чаще леса поют птицы. Валя села за стол и стала читать книгу. Сегодня мы пойдем в цирк.

Содержание