Безличное притяжание

Безличное (возвратное) притяжание показывает принадлежность того или иного предмета действующему лицу, т.е. подлежащему в предложении. Например: Би нэгэ мориёо хүтэлөөд, нүгөөдэ мориндоо һуугаад, моринойнгоо гуйдэл соонь ерэбэб (букв.: Я взяв за повод одного своего коня, сев на другого своего коня, приехал на всём скаку своего коня).

Безличное притяжание имеет двоякое оформление:

первое передаётся самостоятельно возвратным местоимением өөр (свой), которое занимает препозиционное положение в отношении определяемого слова

Например: өөрынгөө ажалаар олоогуй талхан аманда шэруун. (Не своим трудом заработанный хлеб черствый во рту).

второе передается через окончания безличного притяжания: -нгээ, -гээ, -нгөө, -өө, -еэ, , произошедшие от возвратного местоимения өөрынгөө (свой, собственный)

Например: Вместо өөрынгөө мориной (своего коня), как принято в первом оформлении, можно говорить просто: моринойнгоо (своего коня), как это принято во втором оформлении, при этом оба оформления по смыслу одинаковы.

Суффиксы безличного притяжания наращиваются к падежной основе, за исключением именительного падежа, т.е. к любой основе, выступающей в качестве любого члена предложения, за исключением подлежащего.

По закону гармонии гласных суффиксы безличного притяжания изменяются в зависимости от гласных основы слова, поэтому, кроме перечисленных суффиксов, имеются следующие:
-нгаа (-нгоо), (-то), -аа, -оо, .

Например: абынгаа (отца своего)
городойнгоо (города своего)
басаганайнгаа(дочери своей)
номойнгоо (книги своей) и т.д.
Таблица окончаний безличного (возвратного) притяжания
ПадежВопросОкончаниеПример
Родительный
(Хамаанай)
хэнэйнгээ?
юунэйнгээ?
-нгаа (-нгээ, -нгоо, -нгөө)
-гаа (-гээ, -гоо, -гөө)
ахынгаа, дүрөөгэйнгөө, гэрэйнгээ, далайнгаа, шоссегэйнгээ
Дательно-местный
(Зүгэй)
хэндээ?
юундээ?
-аа (-ээ, -оо, -өө) ахадаа, дүрөөдөө, гэртээ, далайдаа
Винительный
(Үйлын)
хэнээ?
юугээ?
-гаа (-гээ, -гоо, -гөө)
-аа (-ээ, -оо, -өө)
-яа (-еэ, -ёо)
далайгаа, дурөөгөө, жолоогоо
гэрээ, арадаа, ахаа, эхээ, пунктаа, ахаяа, эхэеэ
Орудный
(Зэбсэгэй)
хэнээрээ?
юугээрээ?
хаагуураа?
-аа (-ээ, -оо, -өө) ахаараа, дүрөөгөөрөө, гэрээрээ, далайгаараа, пунктаараа, гүрэнөөрөө
Совместный
(Хамтын)
хэнтэеэ?
юунтэеэ?

хэнтэйгээ?
юунтэйгээ?
-яа (-еэ, -ёо)


-гаа (-гээ, -гоо, -гөө)
ахатаяа, дүрөөтэеэ, гэртэеэ, далайтаяа, моринтоёо


ахайтайгаа, дурөөтэйгөө, гэртэйгээ, далайтайгаа
Исходный
(Гаралай)
хэнһээн?
юунһээн?
хаанаһаан?
ахаһаан, дүрөөһөөн, гэрһээн, далайһаан, гурэнһөөн

Упражнения

Текст для чтения и пересказа

Хонишоной басаган

Ахалагша хонишон Абида хонидоо хотондоо дүтэлүүлээд, эдеэлхэеэ гэртээ ерэбэ. Өөрынгөө орондо басагаяа эльгээбэ. Басаган эсэгынгээ мори унаад, хонидтоо ошобо.

Басаганай хонидоо адуулжа байтар, гэнтэ хабарай хара һалхин түргэдэжэ, шуурган эхилшэбэ. Хонид шанга һалхинда намнуулжа гуйлдэшэбэ. Басаган хонидоо тогтоожо ядаба.

Колхоз хойноһоонь хоёр машинаар хүнүүдые эльгээбэ. Теэд саһан шуурган соогуур юушье хараха, олохо аргагүй. Харин хахад һүни болоһон хойно басаган хонидоо бултыень туугаад орожо ерэбэ.

Колхоз басаганда баяр хүргэжэ, шагнал угэһэн юм.

Слова: ахалагша – старший
эдеэлхэ – кушать, есть
һалхин – ветер
шуурган – пурга
саһан – снег
баяр – благодарность
хонишон – чабан
морин – лошадь
хонин – баран
эльгээхэ – отправлять
һүни – ночь

Упражнение № 1

Замените возвратное местоимение "өөрынгөө" окончаниями возвратного (безличного) притяжания:

1. Басаган өөрынгөө ном абаба.
2. Би өөрынгөө хүгшэн эжыдэ бэлэг асарааб.
3. Аюр өөрынгөө ахатай хүдөө ошобо.
4. Эжымни өөрынгөө бэлэг асарааб.
3. Аюр өөрынгөө ахатай хүдөө ошобо.
4. Эжымни өөрынгөө фермэдэ ажалладаг.
5. Эгэшэмни өөрынгөө плати оёжо дууһаба.
6. Багша өөрынгөө класс экскурсида эльгээбэ.
7. Эжы өөрынгөө үнеэ һаана.
8. Баяр өөрынгөө зураг ханада үлгэнэ.

Упражнение № 2

Выразите принадлежность именами существительными, стоящими справа:

1. … мал бэлшэнэ. һургуули
2. Колхозой поли дээрэ … хүнхинөөн колхоз дуулдана. машина
3. …хэшээлнүүд үглөөнэй 9 сагта класс эхилнэ. һурагшад
4. … бригада һайнаар ажаллаба. гутал
5. Энэ … түрии уйтан.

Упражнение № 3

Переведите на бурятский язык.

1. Ты часто бываешь в гостях у своей бабушки.
2. Все ребята любят свою школу.
3. Я давно не был у своего товарища.
4. Я нечаянно толкнула свою подругу.
5. Мы вырастили на своем огороде вкусные овощи.

Упражнение №4

Ответьте на следующие вопросы:

1. Лхасаран эжыдээ юугээр ошоноб?
2. Ши басагаяа хүүгэдэй сэсэрлигһээ хэды сагта абахабши?
3. Ши гэрэй даабарияа дүүргээ гүш?
4. Ши номоо намда уншуулха гүш?
5. Ши эжыдээ уһа асарна гүш?
6. Ши библиотекэһээ ном абаа гүш?
7. Доржо Ханда хоёр гэртээ ошобо гү?
8. Ши хэшээлдээ бэлэн гүш?
9. Намһаа асарһан номоо хэзээ уншажа дууһахабши?
10. Намартаа үхибүүд колхоздоо хайшан гэжэ туһалдаг бэ?

Содержание