Зэбсэгэй падеж Орудный (Творительный) падеж

Орудный падеж отвечает на вопросы

хэнээр? юугээр? (кем? чем?),
хаагуур? (где? куда?)

и имеет следующие окончания:

 1. аар (-ээр, -оор, -өөр), которое употребляется после основ, оканчивающихся на краткие гласные, кроме -и, согласные, а также неустойчивый , если впереди него находится краткий гласные, например: баха – бахаар (лягушкой);
  болдог – болдогоор (бугорком),
  бэхэ – бэхээр (чернилой);
  ном – номоор (книгой);
  модон – модоор (деревом)
 2. -яар (-сэр, -ёор), которое употребляется после основ, оканчивающихся на мягкий знак , , неустойчивый , если впереди него имеется , например: автомобиляар (автомобилем)
  һургуули – һургууляар (школой);
  мори(н) – морёор (конем).
 3. -гаар (-гээр, -гоор, -гөөр), которое употребляется после основ, оканчивающихся на долгие гласные, дифтонги, заднеязычный , также на неустойчивый , если впереди него имеется долгий гласный, например: жолоо – жолоогоор (поводом);
  эрбээхэй – эрбээхэйгээр (бабочкой);
  ан – ангаар (зверем);
  энгээр (шириной);
  шулуу(н) – пгулуугаар (камнем).

Орудный падеж обозначает:

 1. орудие или предмет действия например: морёор зөөхэ – возить на лошади (букв, возить лошадью);
  карандашаар бэшэхэ – писать карандашом.
 2. предмет или материал, из которого что-либо делается например: модоор стол хэнэ – из дерева делают стол.
 3. средство и место передвижения например: оюутад автобусоор манай колхоздо ерэбэ. (Студенты приехали в наш колхоз на автобусе).
  "Үнэн" газетын корреспондент манай аймагай колхозуудаар ябаба. (Корреспондент газеты "Үнэн" побывал в наших колхозах).

Орудный падеж, таким образом, в предложении выполняет функции косвенного дополнения и обстоятельства.


Упражнения

Текст для чтения и пересказа

Үлир мойһоной амтатай гээшэнь!

Онон гээшэ аяар холын Монгол оронһоо эхиеэ абадаг нилээдгүй ехэ мүрэн юм. Урдаха бүреэ үргэн ехэ болоһоор, Шиилхэ мүрэнтэй ниилэжэ, Амур мүрэндэ шудхадаг. Онон голой хоёр эрьеэр үлир, мойһон айхабтар ехээр ургадаг юм. Май һарын хори гаранаар Онон гол шадар ябаа һаатнай, тэрэнэй хоёр эрьень үргэлжэдөө сагаан сэсэгтэ үлир мойһоор бүрхөөгдэн харагдаха. Хэнэйшье мэдэһээр жэмэстэ модод энэ үедэ сэсэглэдэг гээшэ ааб даа. Эндэ илангаяа мойһоной һөөгүүд үндэрөөр ургадаг. Холоһоо харахада үргэлжэдөө сагаан шуты харагдадаг.

Эгээл энэ үедэ үлир мойһоной эшэдэ дүтэхэн ерээ һаа, сагаан сэсэрлиг соо ороһондол адли һанагдаха. Хайшаашье хара дун сагаан сэсэг байха. Тэрэнэйтнай һайхан үнэр хамар өөдэ анхилан байха. Эрьеэд харахадашни, паглагар, үндэр эшэтэ үлир мойһон һэбшээ һалхинда үлеэлгэн, сагаан сэсэгүүдээрээ шамайе угтан, даллан байха. Иимэ сэсэрлиг соо ороод ябахадашни аятай зохид байдаг.

Августын хорёодоор эндэ ерээд үзэгтыл даа. Мойһон гээшэ үргэлжэдөө болошонхой, монсогор хара мойһон һубарилдан, баян эдеэгээрээ эшэеэ доошонь даража, "минии амта үзыш" гэһэндэл найган надхан байха. Нэгэ томо һөөг модонһоо хүнэг мойһо суглуулжа болохо.

Үлир. Үлир гээшэмнай мойһонһоо бүришье һайн жэмэс даа. Үлирэй һөөгтэ ерэхэдэшни хүри улаан жэмэс шамайе угтан, "намайе, намайе түүгыш" гэлдэн даллан байха. Үлир хадаа мойһонһоо нэгэ бага хожомхон болодог юм. Намарай хюрууда һайнаар болодог. Улайһан үлир түүгээд, бүлеэн уһанда хэжэ бүрихэдэ мүн лэ болошодог юм.

Б.-Д. Батоев
Слова: үлир – яблоня
мүрэн – река
эрье – берег
хюруу – иней
мойһон – черемуха
шудхаха – лить, вливать, втекать
һөөг – куст
жэмэсэй эшэ – ягодный куст
 

Упражнение № 1

Из текста десятого урока выпишите предложения, слова которых стоят в орудном падеже, и переведите их на русский язык. Определите, какими членами предложения они являются.

Упражнение № 2

Напишите значение следующих слов по-бурятски:

светом, счастьем, учителем, ладонью, камнем, орехом, лодкой, ежом, лисой, наукой, берёзой, линейкой.

Слова: еж – заряа

Упражнение № 3

Употребите значения следующих слов в предложениях:

нарые, мориие, таряанай, түлеэгээр, ангаар, шаргаар, модые.

Упражнение № 4

Ответьте на следующие вопросы на бурятском языке:

1. Портфель соо юу хээбши? (саарһа, карандаш, ручка, ном, балуур).
2. Ерэһэн айлшад хаагуур ябааб? (фабрикануудаар, заводуудаар, музейнүүдээр).
3. Ангуушан ямар амитадые агнааб? (шоные, баабгайе, доргые, булганиие, шэлүүһэниие, хандагайе).

Упражнение № 5

Переведите на бурятский язык.

1. Мне приходилось ездить на лошади, на трамвае.
2. Дети играют в снежки на школьной площадке.
3. Лес был покрыт блестящим и пушистым инеем.
4. Белым снегом все покрыло: и деревья, и дома.
5. Небо было затянуто серыми тучами.
6. Он любит кататься на велосипеде.

Содержание