Личное притяжание

Притяжание в бурятском языке бывает двоякого вида: личное притяжание (нюурта хамаадал) и безличное притяжание, или возвратное притяжание (өөртэ хамаадал), которые в основном соответствуют русским притяжательным местоимениям мой, твой, его, ваш, их, свой.

Личное притяжание показывает принадлежность одного предмета какому-нибудь лицу и выражается личными местоимениями в форме одного из трех лиц единственного или множественного числа родительном падеже. См. таблицы.

Таблица личного притяжания 1 лица
ПадежиЕдинственноечислоМножественноечисло
Именительныймори-мнимори-мнай
р.мориной -мнимориной-мнай
Дательно-местныймориндо-мнимориндо-мнай
Винительныймориие-мнимориие-мнай
Орудныйморёор-ниморёор-най
Совместныйморинтой-мниморинтой-мнай
Исходныйморинһоо-мниморинһоо-мнай
ПадежиЕдинственное числоМножественное число
Именительныйморид  -най
Родительныйморидой-мниморидой-мнай
Дательно-местныйморидто-мниморидто-мнай
Винительныйморидые-мниморидые-мнай
Орудныйморидоор-ниморидоор-най
Совместныйморидтой-мниморидтой-мнай
Исходныйморидһоо-мниморидһоо-мнай
Таблица личного притяжания 2 лица
ПадежиЕдинственное числоМножественное число
Именительныйморин-шниморин-тнай
Родительныймориной-шнимориной-тнай
Дательно-местныймориндо-шнимориндо-тнай
Винительныймориие-шнимориие-тнай
Орудныйморёор-шниморёор-тнай
Совместныйморитои-шниморинтой-тнай
Исходныйморинһоо-шниморинһоо-тнай
ПадежиЕдинственное числоМножественное число
Именительныйморид-шниморид-тнай
Родительныйморидой-шниморидой-тнай
Дательно-местныйморидто-шниморидто-тнай
Винительныйморидые-шниморидые-тнай
Орудныйморидоор-шниморидоор-тнай
Совместныйморидтой-шниморидтой-тнай
Исходныйморидһоо-шниморидһоо-тнай
Таблица личного притяжания 3 лица
ПадежиЕдинственное числоМножественное число
Именительныйморин-ииньморид-ынь
Родительныймориной-ньморидой-нь
Дательно-местныймориндо-ньморидто-нь
Винительныймориие-ньморидые-нь
Орудныйморёор-ньморидоор-нь
Совместныйморинтой-ньморидтой-нь
Исходныйморинһоо-ньморидһоо-нь

Упражнения

Текст для чтения и пересказа

Гэр соонь сэбэрхэн. Уһа турьяад хамажархиһан шиигтэй хара газарһаа һэрюу дааһан шэнги үзэгдэнэ. Шуугаатай хаяаһаань нааша, хүлтэй бараан доогуурынь, нарагүйдэжэ сайбагар үнгэтэй болоһон шэнэхэн ногоон ургажа байна.

Хоймортонь һэрсэгэр сагаан тюль хушалтаар заһаатай никель зайлаһан ялагар бүгтэргэтэй орон. Тэрээнэй тархи тээ нюуртань эрези гүрөөһэ зураад, угалзатуулан шэрдэжэрхиһэн ханза. Тэрээн дээрэ - нэгэ талаһаань - хоорондонь сасагтай торгон хушалта дэбдеэд ябталжархиһан ялагар замагтай хэдэн чемодан, нүгөө талаһаань - "Родина" гэдэг батарейнэ радиоприёмник. Баруун хойто углуудань шэнэхэн клеёнкоор хушаатай стол, тэрээн дээрэ номууд.

Н. Очиров
Слова: гэр – дом
уһан – вода
һэрюун – прохлада
турьяха – брызгать
шииг – сырость, влажность
ханза – сундук
сэбэр – чистый
хаяа – нижние края стены
хоймор – северная сторона
хамаха – мести, подметать
орон – кровать
бугтэргэ – перевязь, перекидной
шууха (хамсыгаа шууха) – свернуть что-либо (рукава)

Задание 1. Выпишите из текста слова с личным притяжанием и определите их лицо, число и падеж.

Задание 2. Выпишите слова с личным притяжанием и переведите на русский язык.

Задание 3. Замените личное притяжание личными местоимениями и составьте предложения.

Упражнение № 1

Замените личные местоимения личным притяжанием:

1. Минин ном шэнэ.
2. Танай миисгэй айһандаа модонһоо унажа, саашаа гүйшэбэ.
3. Шинии эжы шэнэ самса оёбо.
4. Танай хүбүүн ундэр уулын баялиг тухай хөөрэжэ үгэбэ.
5. Тэдэнэй сонхын хүшэгэ ногоон
6. Манай нютаг шэнэ гэрээр олон болоо.
7. Манай нүхэрэй түрэһэн үдэр январиин хоёрто болохо.
8. Тэрээнэй самса томо улаан сэсэгүүдтэй.

Упражнение № 2

Эдэ юумэнэй нэрэнүүдые нюурнуудта хамаадуулан зохилдуулагты

1. 1-дэхи нюурта ганса болон олон нюурта: харюу, хүл, орон, үгэ, толгой, банк.
2. 2-дохи ганса болон олон нюурта: горьё, үһэн, карандаш, диктант, Иркутск.
3. 3-дахи нюурта: хүреэ, хоншоор, он, дэн, автомобиль, пункт, нохой

Упражнение № 3

Проспрягайте следующие фразы в утвердительной форме в трех временах:

Би буряад хэлэн дээрэ үгэнүүдые бэшэнэб. Би ород хэлэн дээрэ уншанаб.

Упражнение № 4

Составьте предложения, включая данные слова с личными притяжаниями:

тала, нэрэ, сонхо, хуули, гэр, хюрөө, ой, бэе, зан, һалхин, түлеэн

Упражнение № 5

Переведите на русский язык, укажите падежи.

– Хөөрхэймни, зурхэ сэдьхэлшнил сэбэр арюун байгаа һаа хамаагүй, – гэжэ эхэ аалихан хэлэнэ. Үүдэниинь аалиханаар нээгдэжэ, түглыһөөр Рыбин орожо ерэнэ.

– Мэндэ һайнууд байна гут? Павел, шамайе табяа гу? Болоо даа. Ниловна, хэр байнаш? – хоолойнь, урдынхидаа орходоо, шэнгэн зөөлэн, нюурайнь ехэ һахал бүри үдхэн болошоһон, энеэхэдэнь, ирзагар сагаан шүдэнуүдынь сайбалзана.

– Хэрэгнай шангал ябажа байна! – гэжэ Павел хэлэнэ.

Эхэ Рыбин тээшэ хаража һууна. Урдынхидаа орходоо бэень зохидгуй, нюдэниинь тунгалаг хара, бага мэхэтэй болоһондол байна.

– Эжы, – гэжэ Павел хэлэбэ, – та ошоод, номуудыемнай асарагтыл даа.

М. Горький
Содержание