Множественное число

В бурятском языке существуют два числа: единственное, множественное. Единственное число не имеет специального суффикса. Множественное число имеет специальные суффиксы, которые присоединяются непосредственно к основе имени перед падежным суффиксом.

Таким образом, единственное число даёт обозначение лишь одного предмета,

например: морин (конь)
хүн (человек)
хүбүүн (сын, мальчик)
хада (гора)
багша (учитель)
туг (знамя) и т.д.

Множественное число употребляется для обозначения нескольких или многих предметов, при этом к предметам единственного числа прибавляются суффиксы множественного числа,

например: моринууд (кони)
хүнүүд (люди)
хүбүүд (сыновья, мальчики)
хаданууд (горы)
багшанар (учителя)
тугууд (знамена)

Множественное число имеет следующие суффиксы:

1. -ууд (-үүд), который употребляется после основ, оканчивающихся на один согласный (б, в, г, д, з, м, н, п, с, ф, ц, х) два одинаковых согласных, а также на м, имеющий впереди себя какой-нибудь согласных.

Например: түсэб – түсэбүүд (планы)
гаршаг – гаршагууд (оглавления)
арад – арадууд (народы)
колхоз – колхозууд (колхозы)
ном – номууд (книги)
орон – оронууд (страны)
окоп – окопууд (окопы)
барас – барасууд (тигры)
шкаф – шкафууд (шкафы)
боец – боецүүд (бойцы)
цех – цухүүд (цеха)
состав – составууд (составы)
механизм – механизмууд (механизмы)

2. -нууд (-нүүд) который употребляется после основ, оканчивающихся на краткие, долгие гласные, дифтонги, мягкий знак согласные: ч, ш, щ, ж, л, р, а также на две-три согласных, исключением м, имеющий впереди себя согласный.

Например: баха – баханууд (лягушки)
гахай – гахайнууд (свиньи)
хюрөө – хюрөөнүүд (пилы)
пальто – пальтонууд (пальто)
такси – таксинууд (такси)
артель – артельнүүд (артели)
врач – врачнууд (врачи)
плащ – плащнууд (плащи)
гараж – гаражнууд (гаражи)
бухал – бухалнууд (копны)
сар – сарнууд (волы)
поезд – поезднууд (поезда)
пункт – пунктнууд (пункты)
театр – театрнууд (театры)

3. -гууд (-гүүд), который употребляется после основ, оканчивающихся на заднеязычный .

Например: булан – булангууд (углы)
ан – ангууд (звери)
дэн – дэнгүүд (свечи) и т.д.

4. , который употребляется после основ, оканчивающихся на неустойчивый , суффиксы: -гша (-гшэ, -гшо), -ааша (-ээшэ, -оошо, -өөшэ), а также после слова нүхэр (товарищ).

Например: мори(н) – мори(д) (лошади)
хүдэлмэришэ(н) – хүдэлмэришэд
(рабочие); шубуу(н) – шубууд (птицы)
эрдэмтэ(н) – эрдэмтэд
(ученые); һурагша – һурагшад
(учащиеся); нүхэр – нүхэд (товарищи) и т.д.

5. -нар (-нэр, -нор), который употребляется в словах, обозначающих профессию, родство людей, а также после местоимений.

Например: багша – багшанар (учителя)
худа – худанар (сваты)
аха – аханар (братья старшие)
та – таанар (вы)
тэдэ – тэдэнэр (те) и т.д.

При однородных членах суффикс множественности принимает последнее слово.

Например: Манай колхоздо нугаһан, галуун, гахай, тахяа, ямаан, хонид бии. В нашем колхозе есть утки, гуси, свиньи, куры, козы, овцы.

В бурятском языке согласование членов предложения в числе (определения с определяемым словом и подлежащего со сказуемым) не обязательно, но возможно согласование подлежащего со сказуемым, если это подлежащее выражено личными именами существительными,

например: Трактористнууд амарнад (Трактористы отдыхают).
Трактористнууд байна (Трактористы стоят).
Хонид бэлшэбэ (Овцы паслись).

Упражнения

Текст для чтения, перевода и пересказа

Хабарай ажал

Колхоз, совхозуудай полинууд дээрэ тракторнууд хүнхинэнэ, хүсэтэй анзаһанууд хатажа байһан газар урбуулна. Хойноһоонь турлаагууд, туунууд аймхайгаар хараашалан, газарһаа үтэ, хорхой түүнэ.

Тарилгада яараха хэрэгтэй. Шанга наранда газарай шииг түргөөр шэргэдэг. Саг соонь таряа таряа һаа, баян ургаса хуряахаш.

Наһатайшуултай хамта үхибүүдшье ажаллана. Һурагшад һургуулиингаа хажуудахи участогта һөөгүүдые һуулгана, малина тарина, зохидхоноор клумбануудые хэнэ. Тарималнуудые уһална.

Энэ үедэ саад соошье ехэ ажал хэгдэдэг. Сэбэрлэхэ, нэмэжэ тариха, хүрьһэеэ үтэгжүүлхэ, уһалха, ургамал гэмтээгшэдтэй тэмсэхэ ажал үглөөнһөө үдэшэ болотор үргэлжэлдэг.

Слова: анзаһан – соха
турлааг – ворона
үтэ(н) – червь
тарилга – сев, посев, посадка
һөөг – куст
үтэгжүүлхэ – удобрять
урбуулха – переворачивать
туун – галка
хорхой – червь
тариха – сажать, сеять
хүрьһэ(н) – пласт, слой (земли)
хуряаха – убирать

Упражнение № 1

Поставьте заключенные в скобки имена сущёствительные в соответствующих падежах.

1. Манай нютагта ехэ (нуур) бии юм.
2. Хабарай, мүн намарай сагта тэрэ (нуур) хажуугаар шубуудые агнадаг.
3. Тэрэ (нуур) нэгэ бишыхан горхон шудхадаг.
4. Хүнүүд энэ (нуур) һайхашаадаг.
5. Зунай сагта би тэрэ (нуур) ябагшаб.
6. Энэ (нуур) зэргэлээд баһа нэгэ нуур байдаг.
7. Загаһашад энэ (нуур) загаһа баридаг.

Упражнение № 2

В тексте шестнадцатого урока найдите имена существительные во множественном числе и напишите их основу (именительный падеж)

Упражнение № 3

Напишите следующие предложения так, чтобы в них говорилось о многих лицах или предметах.

1. Сэсэг һалбарба.
2. Зугы ниидэнэ.
3. Улаан туг намилзана.
4. Һурагша зураа.
5. Басаган дуулаба.
6. Трактор харагдана.
7. Багша заадаг.
8. Гэртэ дэн нособо.

Упражнение № 4

Переведите на русский язык. Объясните правописание суффиксов множественного числа.

1. Үдэшын наранай орохоһоо урдуур барилгашад тэрэ удэрэйнгөө хубита ажалые дүүргэбэ.
2. Хүхы шубууд донгодоно.
3. Манай эндэ борбилоонууд, турлаагууд, хүхэ буханууд, шаазгайнууд убэлжэдэг.
4. Һурагшын сүүмхэ соо элдэб юумэнүүд олон: элдэб үнгын карандашууд, шугамууд, шэрэнүүд, гоё зурагууд, дэбтэрнүүд, номууд, ручканууд.
5. Манай класс уужам, һаруул, ургэн ехэ сонхонуудтай, тэндэмнай улаан, ягаан, сагаан сэсэгүүд табяатай байдаг.
6. Ангуушад үглөөгүүр агнуурида гараба.

Упражнение № 5

Напишите следующие слова во множественном числе и составьте с данными словами предложения.

Хада, уула, жэмэс, сэсэг, морёин, хонин, нүхэр, багша, һурагша, эгэшэ, дүү, ан, ном.

Содержание