Краткие гласные

Деление гласных на краткие и долгие является исторически установившимся в языке фактом, в зависимости от которого меняется значение слов.

К кратким гласным относятся: а, о, э, и, у, ү.

Краткие гласные первых слогов слова произносятся всегда ясно, отчетливо и обнаруживают в своем употреблении большую устойчивость, поэтому они называются в грамматиках по монгольским языкам гласными полного образования. Оформляя звуковой облик слова, они несут на себе смыслоразличительную функцию.

например: это видим при употреблении фонем а, у: хада (гора) и худа (сват); хара (черный) и хура (дождь) и т.д.

А гласные непервых слогов принято называть гласными неполного образования, так как они произносятся очень кратко и неясно, имеют тенденцию к редукции, что затрудняет их точное определение,

например: гутал или гутул (унты); модон или модун, или же модьн (дерево).

С фонематической стороны краткие гласные непервых слогов (или же неполного образования) считаются оттенками (различной степени краткости и редукции) соответствующих им кратких гласных.


Упражнения

Грамматика:

В бурятском языке гласные делятся на краткие и долгие. Долгота и краткость звуков используются в целях смыслоразличения слов, что и делает их особыми фонемами в данном языке.

Упражнение № 1. На краткие гласные первых слогов

һүн – һан: Үхэрэй һүн. Һан һууха.
хүн – хун: Бэрхэ хүн. Хүн шубуун.
гэр – гар: Шэнэ гэр. Гар барилсаха.
үдэр – удар: Һайн үдэр. Удара татаад хаяха.
һууха – һааха: Хажуудань һууха. Үнеэгээ һааха.
бүхэ – баха: Бүхэ хүн. Нуурай баха.
зон – зун: Олон зон. Зун ерэбэ.

Слова: һүн – молоко
һайн – хороший
һан – усилит. частица при глагол.
һан һууха – попадать впросак
бэрхэ – очень хороший
гэр – дом
гар – рука
хаяха – бросать
һууха – сидеть
хажуудань – рядом
бухэ – сильный
зун – лето
зон – люди
үхэр – корова
удара татаха – пороть, распарывать
хүн – человек
хун шубуун – лебедь
шэнэ – новый
уда – част. усилит. при глагол. часто соответ. приставке раз–, рас–, от–
һааха – доить
баха – лягушка
олон – много
ерэхэ – приходить

Грамматика:

Краткие гласные первых слогов слова произносятся ясно, отчетливо и обнаруживают в своем употреблении большую устойчивость. Они выступают как фонемы, служащие целям смыслеразличения слова. А краткие гласные непервых слогов произносятся очень бегло, не имеют четкой артикуляции, потому не несут на себе смыслоразличительной функции.

Упражнение № 2. На краткий а и долгий аа

даха – дааха: Даха үмдэбэ. Үүргэ дааха.
таба – тааба: Таба наһатай. Таабари тааба.
шаха – шааха: Гахайе шаха. Хадааһа шааха.
хатаба – хатааба: Модон хатаба. Намаг хатааба.
зан – заан: Абари зан. Томо заан.
бара – бараа: Бара барбагар. Бараа абаха.
дара – даараа: Дара далбагар. Үхибүүд даараа.

Слова: даха – доха, зимний тулуп
үүргэ – роль
таба – пять
таабари – загадка
шахаха – откармливать (на убой)
шааха – вбивать, вколачивать
хатаха – высыхать
хатааха – сушить
зан – нрав, характер
абари зан – поведение, нрав
бара – усил. частица очень
бараа – мебель, имущество
дара – усилит. част. очень
үхибүүн – ребенок
үмдэхэ – одевать
дааха – выполнять что-либо
наһан – лета, возраст
тааха – отгадывать
гахай – свинья
хадааһан – гвоздь
модон – дерево
намаг – болото
томо – большой
заан – слон
барбагар – лохматый
абаха – покупать, брать
далбагар – широкий
даараха – мерзнуть, зябнуть

Упражнение № 3. На краткий о и долгий оо

доро – дороо: Доро байна. Тэрэ дороо.
оно – оноо: Нэгэл онотой ёһотой. Годлиин оноо.
божо – боожо: Божо амитан. Боожын ташуур.
бодол – боодол: Һанал бодол. Аргамжын боодол.
болгохо – боолгохо: Үндэгэ болгохо. Гараа боолгохо.

Слова: доро – внизу
дороо – мгновенно, сразу
тэрэ дороо – немедленно, тут же
аргамжа – веревка (из кожи)
һанал – мнение
болгохо – варить
боохо – заворачивать, бинтовать
божо (жэжэ) – маленький
боожо – вожжи
боожын ташуур – кнут с длинной рукояткой
нэгэл онотой ёһотой – должен же быть какой-то способ
оноо – зарубки (на стреле), разрез
оно – способ
годли – стрела
байна – стоит
тэрэ – указ. местоим. тот, та, то; он, она, оно
бодол – мысль
боодол – место завязки
ундэгэн – яйцо
гар – рука
амитан – животное
ташуур – кнут

Упражнение № 4. На краткий у и долгий уу

зураба – зуураба: Сэсэг зураба. Хүйтэндэ зуураба.
буда – бууда: Буда хүбүүн. Шубуу бууда.
уг – ууг: Хүнэй уг гарбал. Бата уһа ууг.
ураг – уураг: Ураг ерэбэ. Уураг тархи.
туха – тууха: Тухамни болоногүй. Малаа тууха.

Слова: зураха – рисовать
хүйтэн – холод
Буда – хүнэй нэрэ (имя человека)
шубуун – птица
уг – корень, начало
хүн – человек
ууха – пить
ерэхэ – приходить
туха – досуг, свободное время
мал – скот
тухамни болоногүй – руки не доходят, нет свободного времени
сэсэг – цветок
зуураха – замерзать
буудаха – стрелять
хүбүүн – мальчик
уг гарбал – происхождение
уһан – вода
ураг – родственник
уураг тархи – мозг
тууха – гнать

Упражнение № 5. На краткий э и долгий ээ

бээлэй – бэлэй: Нооһон бээлэй. Ябаа бэлэй.
тэхэ –тээхэ: Мүргэдэг тэхэ. Ашаа тээхэ.
бэшэ – бэшээ: Бэшэ нүхэдшни хаанаб? Бэшэг бэшээ.
эшэ – эшээ (н): Эшэгүй һүхэ. Эшээ түхеэрхэ.

Слова: бээлэй – рукавицы
ябаха – идти
тэхэ – козел
мүргэдэг – бодающийся
бэшэхэ – писать
хаана – где
эшэ – ручка инструмента (топора)
эшээ(н) – нора, берлога
нооһон – шерсть
бэлэй – связка выражает прошедшее время
бэшэг – письмо
бэшэ – другой, остальной
нухэр – друг
һүхэ – топор
түхеэрхэ – устраивать, готовиться

Упражнение № 6. На краткий ү и долгий үү

зүбшэ – зүүбшэ: Эжытэеэ зүбшэ. Гоё зүүбшэ.
хүргэ – хүүргэ: Гэртэм хүргэ. Хүүргэ бариха.
үргэ – үүргэ: Түмэр үргэ. Үүргэ дүүргэхэ.
дүрэ – дүүрэ: Дүрэ хараха. Аашалхаяа дүүрэ.
дүрэхэ – дүүрэхэ: Наранда дүрэхэ. Уһаар дүүрэхэ.

Слова: зүүбшэ – подвески
зүбшэхэ – советоваться
хүргэхэ – провожать
хүүргэ – мост
дүрэ – вид, облик
түмэр – железо
дүүрэхэ – заканчиваться
бариха – строить
үүргэ – обязанность
наран – солнце
гоё – красивый
эжы – мать
гэр – дом
дүүргэхэ – выполнять
хараха – смотреть, видеть
аашалха – баловаться
дүрэхэ – гореть
үргэхэ – поднимать
дүүрэхэ – наполняться
уһан – вода

Задание: Повторить дома пройденный грамматический материал.

Содержание